top of page

ÀREES DE PRÀCTICA

DRET DE FAMÍLIA

Divorcis, guàrdies i custòdies de fills en comú, dissolucions de règims econòmics, incapacitacions, tuteles i curateles, menors, nul·litats canòniques i civils, pensions d’aliments i compensatòries, reclamació de drets parentals (filiació), redacció d’acords prematrimonials, execucions de Sentències, etc.

DRET PENAL

Assistència a detinguts i declaracions judicials, redacció i interposició de denuncies i querelles criminals, defensa en procediments penals tant al investigat com al perjudicat, violència de gènere, cancel·lació d’antecedents penals i policials, dret penitenciari (compliment de penes), indemnitzacions derivades de la comissió de delictes, judicis ràpids, judicis per delictes lleus, etc.

DRET CIVIL I
SUCCESSIONS

Preparació de testaments, gestió d’herències, redacció de tot tipus de contractes (donacions, préstecs, reconeixement de deutes...), reclamacions de quantitats, responsabilitat civil contractual i extracontractual, defensa en tot tipus de procediments civils, accidents de trànsit, conflictes amb companyies asseguradores, telefòniques i, en general, per subministres de serveis, reclamacions de indemnitzacions per danys i perjudicis, reclamacions per retards o cancel·lacions de vols o similars, etc.

 DRET BANCARI

Reclamació de despeses hipotecàries, clàusules sol, clàusules abusives en general, productes bancaris complexos (permutes financeres – swap-, preferents, terminis fixes combinats amb accions bancàries, etc.), sol·licitud de devolució de comissions i despeses indegudes, etc

DRET IMMOBILIARI

Redacció de contractes d’opcions de compra, arres, compravendes, arrendament, així com assessorament i gestió integral de la compravenda d’un immoble. Demandes de desnonament per impagament, extinció de contractes, propietat horitzontal i demandes de comunitats de propietaris.

DRET SOCIETARIO, FUNDACIONS I ASSOCIACIONS

Constitució de societats civils i mercantils, d’Associacions, de Fundacions, redacció d’estatuts, assessorament als seus òrgans de govern, modificacions estatutàries, elevació a públic d’acords socials, impugnació d’acords.

DRET ADMINISTRATIU

Redacció de sol·licituds de inici d’expedients administratius (al·legacions), recursos d’alçada, reposició i contenciós-administratiu. Recursos contra multes de trànsit i sancions en general. Procediments administratius sancionadors en general. Reclamació per responsabilitat patrimonial de l’Administració, entre d’altres.

EMPLEATS PÚBLICS

Defensa en processos administratius seguits contra empleats públics o a instància d’empleats públics.

OPOSITORS

Defensa en processos selectius en nom d’opositors declarats no aptes. Especialitat en defensa d’opositors a Policia Nacional i Guàrdia Civil.

DRET MILITAR
(GUÀRDIA CIVIL)

Defensa en processos administratius sancionadors contra membres de la Guàrdia Civil, tant en fase administrativa (instrucció) com front al Jutjat o Tribunal Militar.

DRET DE ESTRANGERIA
 

Assessorament, preparació documental e inici de expedients de residencia, autoritzacions de treball, residencia comunitaris, reagrupacions familiars, nacionalitat, etc.

DRET LABORAL Y DE LA
SEGURETAT SOCIAL

Assessorament, preparació y presentació de mediacions laborals, demandes de acomiadament, drets laborals i sindicals, reclamacions de quantitat. Tràmits a la Seguretat Social e inici d’expedients davant aquest òrgan, com per exemple, modificacions de vida laboral, jubilació, convenis especials, prestacions, incapacitats, etc.

bottom of page